Giá kệ sắt để hàng – Kệ chứa hàng – Kệ kho hàng chuyên dụng

Giá kệ Pallet Drive-Thru

Nhật Minh cung cấp giá kệ Pallet Drive Thru chất lượng cho nhà kho chuyên dung. Cơ chế nhập hàng của kệ Drive Thru là nhập trước xuất trước bằng xe nâng